การฝึกอบรมหลักสูตร Pre-HACCP

การฝึกอบรมหลักสูตร Pre-HACCP

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP

 

หลักสูตรระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยสำหรับ SME เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบ HACCP

                หลักสูตร Pre-HACCP นี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการเห็นชอบจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                หลักสูตร Pre-HACCP นี้ ประกอบด้วยหลักสูตรกลาง และหลักสูตรเฉพาะอาหาร 6 กลุ่ม

                = หลักสูตรกลาง

                                หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร

                                มาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

                                ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

                = หลักสูตรเฉพาะอาหาร 6 กลุ่ม

                                กรรมวิธีผลิตอาหาร 6 กลุ่ม ที่ถูกต้องและปลอดภัย

                                ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของอาหาร 6 กลุ่ม

 

                อาหาร 6 กลุ่มที่นี้ประกอบด้วย

                                = อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท (ชนิดกรดต่ำ ชนิดปรับกรด ชนิดกรด)

                                = อาหารแห้งและกึ่งแห้ง

                                = อาหารหมัก

                                = อาหารแช่เย็น

                                = เครื่องดื่ม

                                = เครื่องปรุงรส

 

                วิทยากร

                                = ทีมวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                = ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาในส่วนกลางและส่วนท้อถิ่น

                                = สนับสนุนโดยทีมนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  กรมประมง  กรมปศุสัตว์ ฯลฯ

 

                กำหนดการฝึกอบรม

25 – 28

มีนาคม

2551

กรุงเทพมหานคร

22 – 25

เมษายน

2551

กรุงเทพมหานคร

20 – 23

พฤษภาคม

2551

กรุงเทพมหานคร

10 – 13

มิถุนายน

2551

กรุงเทพมหานคร

 

                สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

                = โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP

                         ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                         อาคารอมรภูมิรัตน์ ห้อง 322 ชั้น 3

                = สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                         50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

                         โทร.02 – 942 – 7990 – 1  หรือ  02 – 942 – 8629 – 35  ต่อ 307

 

 
Date: 20 มีนาคม 2551
Viewed: 4490
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved