National Research Council of Thailand Kasetsart University
International Language
ภาษาไทย
 
Site Search:
 
Main Menu
ร้านอาหารไทยในต่างแดน

Thai chef
24 E main St. somerville NJ, US


comedara@hotmail.com
193 Charaen Raj Road watGate Chiangmai , TH
บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์คุณจิตวิภา สุขพิทักษ์สกล
Chitvipas Sakpituksakul. Minister Counselur (Commercial). Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassyin Vienna.
Web Links

 
 
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านอาหารไทย

การพัฒนาชุดสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
By: สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล, สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ (ผศ.สมศรี เจริญเกียรติกุล และคณะฯ)
Publish year :
Contact info:
URL:
View: 13185

บทคัดย่อ
 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารเป็นสำรับแบบไทย เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีประโยชน์ด้านสุขภาพ
แฝงอยู่ การรับประทานอาหารข้าวและกับข้าวต่างชนิด นอกจากจะให้รสชาติที่หลากหลายแล้ว ยังให้
สารอาหารที่ครบหมวดหมู่ เนื่องจากความหลากหลายของพืช ผัก สมุนไพรและเนื้อสัตว์ที่เป็น
ส่วนประกอบในอาหารร่วมสำรับ จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ และการรับวัฒนธรรมจาก
ชาติตะวันตก ทำให้คนไทยหันไปนิยมอาหารประเภทเร่งด่วนหรืออาหารจานเดียว ซึ่งเป็นอาหารที่มี
สัดส่วนของแป้ง ไขมันหรือเนื้อสัตว์สูง ทำให้สมดุลของอาหารเสียไป จึงเป็นสาเหตุให้คนไทยในสังคม
เมืองมีปัญหาภาวะโภชนาการเกินหรืออ้วน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
หลายโรค การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุดสำรับอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้ผลิตอาหาร
ในภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ วิธีการศึกษาโดยการคัดเลือกอาหารไทยที่ได้รับความ
นิยมและน่าสนใจจากโครงการวิจัยและโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก มาจัดเป็นสำรับที่เหมาะสมทั้งด้าน
เอกลักษณ์และสุขภาพ เพื่อการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าต่อสุขภาพ สำรับที่พัฒนาได้ 8 สำรับ แบ่งเป็น
สำรับเครื่องจิ้ม(น้ำพริก) 2 สำรับ สำรับส้มตำ 2 สำรับ สำรับแกงกะทิ 2 สำรับ สำรับต้มยำกุ้ง และสำรับ
แกงเลียง เมื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละสำรับตามเกณฑ์ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้
บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้น (Thai Recommended Daily Intakes ; Thai RDI) พบว่า
โดยรวมแล้วทุกสำรับให้พลังงานในเกณฑ์ที่พอเหมาะคือประมาณร้อยละ 25 และมีการกระจายพลังงานที่
เหมาะสม โดยปริมาณไขมันรวม ไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอล อยู่ในช่วงที่ดีไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
แม้แต่ในสำรับที่มีแกงกะทิ ทุกสำรับมีใยอาหารอยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งเป็นจุดเด่นของอาหารไทย สำหรับ
วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมีปริมาณแตกต่างกันไปตามแต่ละสำรับ เช่นวิตามินเอและเบต้าแคโรทีน พบ
มากในสำรับแกงเผ็ดเป็ดย่างและสำรับแกงเลียง สำรับส้มตำและแกงเผ็ดเป็ดย่างมีวิตามินซีสูง สำรับที่มี
ผักคะน้า กุ้งแห้งหรือกะปิเป็นส่วนประกอบพบว่ามีแคลเซียมปานกลาง ธาตุเหล็กพบอยู่ในเกณฑ์ดี
เนื่องจากทุกสำรับมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ สำหรับโซเดียมโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบาง
สำรับอาจมีอยู่ในปริมาณที่ควรเฝ้าระวัง ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารเป็นสำรับ
แบบไทยสามารถนำมาจัดเป็นชุดสำรับที่นอกจากจะมีความเหมาะสมในด้านรสชาติและสีสันแล้ว ยัง
สมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อมีสุขภาพที่ดีของบุคคลทั่วไปได้ นอกจากนั้นสำรับที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปจัดปรับตามความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคล หรือเพิ่มเติมส่วน
ของผลไม้หรือของหวานได้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในด้านสารเชิงพันธภาพ (Bioactive compounds) รวมถึงคุณสมบัติเชิงสุขภาพ (Functional
Properties)ของอาหารไทย ตลอดจนสำรับที่ได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นอาหารสุขภาพและนิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในตลาดโลก

คลิกเพื่อ download บทคัดย่อ« Back
ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Multimedia One Click!


Thai Food Good Health
Flash MultimediaE-book Thaifood for Children
Get FlipViewer Click HereHealthy Food from the Thai KitchenThe Health Benefits of Thai Food


Thai Food Sets for the World Vol.2 Short DocumentaryThai Food Sauce Ready to Cook
Thai Food Good Set Menu for Health EbookBest Restuarant in USAThai Food Good Health
Ebook - Don't miss!!Restaurant Database

Researches Database